Alleen ga je sneller, samen kom je verder

In 2019 bestond Greenport Noord-Holland Noord 10 jaar. Wat hebben we in 10 jaar tijd bereikt? 

Speciaal voor dit jubileumjaar is een film gemaakt over alle ontwikkelingen door de jaren heen.

>Bekijk de film 10 jaar Greenport Noord-Holland Noord hier


Agriboard NHN

Aan de basis van Greenport NHN stond Agriboard NHN. In Agriboard NHN waren alle partijen, die van belang zijn voor de agro-foodsector, verenigd om Noord-Holland Noord als belangrijke agrarische regio op de kaart te zetten en de onderlinge samenwerking te bevorderen. Agriboard was een overkoepelende organisatie met commitment en een duidelijke visie. Een visie die gekenmerkt werd door woorden én daden. Met één duidelijk doel voor ogen: de positionering van Noord-Holland Noord als het aantrekkelijkste agribusinessgebied van Nederland. "Dé regio waar het beste van de wereld naar boven komt!" 

Een dynamische vertegenwoordiger

Agriboard was een dynamische en krachtige vertegenwoordiger van de agribusiness in Noord-Holland Noord en streefde naar een structurele verbinding van kennis, ervaring en ambitie. Het optimaal benutten van de sterke punten van ondernemers, overheid, onderwijs en omgeving was de sleutel van de toekomst. Denk hierbij aan het coördineren van de initiatieven in ondernemersgroepen, effectievere en efficiëntere samenwerking (ook met andere regio’s) en het opereren vanuit gezamenlijke ambities.

Noord-Holland Noord krijgt Greenport-status

Het belang van de agribusiness in de regio wordt onderstreept door de toekenning van de Greenport status door het Rijk in 2011.  Noord-Holland Noord werd als zesde Greenport opgenomen in de Structuurvisie van Infrastructuur en Ruimte in de Tweede Kamer. Gedeputeerde Jaap Bond over dit besluit in 2011: 'De erkenning vanuit het Rijk is meer dan terecht. Er gaat in de regio per jaar 3 tot 3.5 miljard omzet om aan bollen, groenten, pootaardappelen en fruit.

Van de acht grootste wereldspelers op het gebeid van zaadveredeling zitten er vijf in de regio Noord-Holland Noord. Bovendien heeft de regio met 12.000 hectare het grootste bollenareaal van Nederland. Een van de doelen van de oprichting van Agriboard was hiermee bereikt. Erkenning en positionering van de regio was een hoofddoelstelling. Dit is niet het resultaat van een paar weken lobbyen, maar van drie jaar bouwen met alle betrokken sectoren, ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid'. Met de Greenport-status kunnen bedrijven in de regio extra voordelen krijgen bij Europese regelingen. Er is dan ook één duidelijk regiobelang richting Brussel, in plaats van allerlei versnipperde belangen. 

Meer weten wat de Greenport-status precies inhoudt? Lees dit op de pagina 'Greenport'.

Van Agriboard naar Greenport NHN

Een Greenport is een groot ruimtelijke-economisch tuinbouwcluster waarin planten, bomen, bollen, bloemen en/of groenten worden geproduceerd en verhandeld. Het betreft zowel de productie onder glas (de glastuinbouw), als in de openlucht (bollenteelt, fruitteelt, vollegronds groenten). Naast productie en handel is er sprake van een hele keten aan activiteiten met onder andere kassenbouw, techniek, transport, onderwijs, onderzoek en veredeling. Het Rijk vindt de stedelijke regio’s van de Mainports, Brainport, Greenports en de Valleys van nationale betekenis. 

> Bekijk hier de pagina Greenport

Met de erkenning vanuit het Rijk als Greenport werd de naam Agriboard veranderd naar Greenport Noord-Holland Noord.

Triple helix

Greenport NHN (GP NHN) verbindt agrarische activiteiten en projecten en vormt daarbij een schakel tussen ondernemers, overheden en onderwijs. Die ‘gouden driehoek’ is bepalend voor de kracht van de agribusiness als vliegwiel van de economie in Noord-Holland Noord. We zoeken ook nadrukkelijk de samenwerking buiten de regio, met de Metropool Regio Amsterdam en de andere Greenports in Nederland. 

 

Vanuit de mondiale ontwikkelingen is de opgave om meer te doen met minder en zorgvuldig om te gaan met de beschikbare grondstof en in een toenemende behoefte aan voedsel. Tegen deze achtergrond behoort de agribusiness tot de meest kansrijke sectoren voor sterke economische ontwikkeling in de komende jaren. Nederland levert met de kwaliteiten vanuit de land- en tuinbouw een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kennis en innovatie op het gebied van agribusiness wereldwijd.

Greenport visueel verslag

Voorzitter stichtingsbestuur Rien van Tilburg ziet nog voldoende uitdagingen bij jubileum

Stichtingsvoorzitter Rien van Tilburg Greenport Noord-Holland Noord: ,,We hebben de agri-foodsector stevig op de kaart gezet.’’

Het agrarisch samenwerkingsverband Greenport Noord-Holland Noord bestaat tien jaar. Rien van Tilburg is voorzitter van het stichtingsbestuur. Een interview aan de hand van tien steekwoorden. 

>Lees hier het interview

Bedankt!

Wij willen al onze samenwerkingspartners bedanken. Want: Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder! En als netwerkorganisatie hebben we jullie nodig, dus bedankt!