De CO2-uitstoot van de glastuinbouw gaat de komende jaren ster omlaag. Die belofte doet het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030, dat gisteren is ondertekend door de glastuinbouwsector met de ministeries van Landbouw, Economische zaken en Klimaat en Financiën. De partijen gaan werken aan maatregelen voor energiebesparing en verduurzaming. De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale en economisch rendabele sector te zijn.

Afspraken zijn ambitieuzer dan coalitieakkoord

De energietransitie binnen de glastuinbouw wordt middels het convenant voortgezet en geïntensiveerd. De aanzet voor dit convenant is gegeven in het Klimaatakkoord van 2019 en het huidige kabinet heeft daar een aanvulling op gedaan. Het convenant bevat het restemissiedoel voor 2030, dat voorlopig is vastgesteld op 4,3 - 4,8 Mton CO2. Dit is een grotere reductie van 0,5 - 1 Mton en daarmee ambitieuzer dan wat was afgesproken in het coalitieakkoord. Het definitieve restemissiedoel willen partijen bepalen in het voorjaar van 2023, als de uitwerking bekend is van een aantal nog ontbrekende maatregelen. 

Er zijn afspraken gemaakt over stimulerende maatregelen, zoals subsidies, infrastructuur, de gebiedsgerichte aanpak via de Greenports, het programma Kas als Energiebron voor R&D en demo- en kennisuitwisseling. Maar ook over beprijzing van CO2-emissie (door aanpassen van de energiebelasting), het verbeteren van het CO2-sectorsysteem na 2024 met een 'individuele prikkel', en de verplichting voor energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Het convenant is een vervolg op eerdere Meerjarenafspraken waarin het programma Kas als Energiebron de kern vormde.

Stabiel beleid en stimulerende maatregelen

Adri Bom-Lemstra, voorzitter Glastuinbouw Nederland: “Door samen te werken kunnen kennis, inzet en het innovatief vermogen van de sector worden benut en ondersteund en kan de juiste balans worden bereikt tussen het stimuleren en prikkelen van ondernemers om de CO2-emissie van de sector omlaag te brengen.” Namens Greenports Nederland reageert Stefanie Miltenburg: “Een stabiel beleid en goede stimulerende maatregelen zijn nodig om ondernemers en regio’s in de transitie te helpen. Hier heeft de overheid wat te bewijzen.”

Meer nieuws

Winnaar publieksprijs Agrarisch Ondernemer van het Jaar: "Ik kan echt gelukkig worden van onze grond"

De biologische teelt van bloembollen promoten. Met dat doel deden John en Johanna Huiberts uit Sint...

Netcongestie tegengaan met een virtueel lokaal energiesysteem

Door netcongestie kunnen duizenden vierkante meters dakoppervlak bij agrarische bedrijven niet...

[VIDEO] Ontwikkeling van precisiespuiten bij teelt gewassen. Deel 2: Dataverwerking

In deel 2 in de serie over het project Digital Farming NHN bespreken we het hoe en waarom van...