Huidige situatie

Noord-Holland Noord kent veel innovatieve ondernemers en daar is de regio trots op. Deze ondernemers zijn voorloper in de weg naar een toekomstbestendige agribusines. De stap naar een toekomstbestendige agribusiness vraagt de toepassing van nieuwe technieken, middelen en werkwijzen bij alle ondernemers. Innovaties moeten in de praktijk gebracht worden. De toegang tot kennis, middelen en netwerk die hiervoor nodig is, kan verbeterd worden. Ondernemers die willen vernieuwen lopen soms tegen de grenzen van de regelgeving aan.

Ambitie

Zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, middelen en netwerk, zodat zij hun bedrijven toekomstbestendig kunnen maken door toepassing van innovaties.

Gemeenschappelijke opgave

De opgave is een regionaal innovatieklimaat creëren, zodat iedereen kan innoveren om de agribusiness toekomstbestendig te maken. Hierbij is er aandacht voor zowel de koplopers die blijvend zorgen voor vernieuwing, als het peloton van ondernemers die ook tijdig de verandering(en) moet doorvoeren. Innovaties moeten op meerdere vlakken ontwikkeld, getest en in de praktijk gebracht worden. Toepassing van technische oplossingen zoals robotica, Artificial Intelligence, data en energietechniek dragen bij aan oplossingen om met minder mensen, middelen en energie goede producten te telen. Innovatie van onder meer teeltwijzen, gewasbescherming, water- en bodembeheer draagt bij aan het verbeteren van de milieu impact en klimaatbestendigheid van de sector. Innovatie van verdienmodellen en ketensamenwerking stelt de agribusiness ondernemer in staat om ook in de toekomst een gezonde boterham te verdienen. Het is van belang dat innovaties in de praktijk getest en geschaald worden. Hiervoor is het belangrijk dat ketenpartners en andere Greenport partners verbonden zijn rondom belangrijke onderwerpen.

 

Projecten

Teelt op water

EVERGREEN

Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. In het project EVERGREEN wordt invulling gegeven aan deze opgave.

Smart Farming Noord-Holland Noord

Smart Farming NHN (SF NHN) is een data- en kennisplatform. We zetten in op (versnelde) ontwikkeling en toepassing van hightech- en dataoplossingen in de agrarische sector in Noord-Holland Noord.
Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen - foto 1

Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen (POP3)

Al komen ze ogenschijnlijk uit dezelfde koude grond, alle pootaardappelen zijn verschillend. Hoe krijg je als teler nu de allerbeste pootaardappelen van het land?

Zeewier in gezonde melkveehouderij (POP3)

Dit project wil een bijdrage leveren aan verminderen van methaanemissie bij melkvee door inzet van zeewier. Zeewier is steeds meer in het nieuws als veelbelovende biomassa waaronder studies naar methaan reducerende eigenschappen.

Weersbestendige Broccoli (POP3)

Broccolitelers investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze welke leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli.

Real Management in de Bollen (POP3)

Een gezamenlijke ontwikkeling van een innovatieve integrale data-science applicatie voor een vraaggestuurde, klantgerichte, rendabele, duurzame en toekomstvaste bedrijfsvoering van bollentelers en -broeiers. 

Valorisatie van reststromen van groente en fruit (POP3)

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. De innovatieve uitdaging van dit project is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel i.p....

Duurzame Bloemkool

Een onderzoek naar het effect van niet-onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkoolteelt van Noord-Holland.

Vitale Teelt

Het project Vitale Teelt heeft als doel om via een meerjarig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma te komen tot een vergaande verduurzaming van de teelt van bloembollen en bolbloemen.
project de Groene Tulp

De Groene Tulp

De Groene Tulp: investeren in de verduurzaming van de tulpenteelt. Doel van dit onderzoek is het opleveren van effectieve en duurzame strategieën voor de tulpenteelt, zodat bij hoge ziekte en plaagdruk misoogsten en onoverkomelijke schade aan zowel bol als tulp voorkomen worden.

Bio4safe

Proeftuin Zwaagdijk en Stichting Noordzeeboerderij onderzoeken de rol van biostimulanten en plantsensoren in het terugdringen van water- en meststoffengebruik in de tuinbouw.

Agri Food NHN

Voedselvraagstukken spelen een steeds grotere rol in de huidige maatschappij, resulterend in groei van het aantal initiatieven & netwerken met betrekking tot gezonde voeding. Het is echter van belang dat initiatieven elkaar kunnen versterken, kennisdeling kan...

Blauw Afval, Groene Waarde

In het project Blauw Afval, Groene Waarde wordt het gebruik van garnalendoppen in de teelt van bloembollen en pootaardappelen onderzocht.

Nieuws over dit project

Noord-Hollandse telers zetten volgende stap met precisiespuiten

Minder uitstoot van schadelijke stoffen door plantgericht spuiten.
Weersbestendige broccoli

Sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren

Vanuit het POP3 project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij zes...
Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...