Huidige situatie

Noord-Holland Noord biedt uitstekende ruimte voor agrarische ondernemers. Wat de regio aantrekkelijk maakt, is de vruchtbare landbouwgrond, het gunstige klimaat en de toegang tot voldoende zoet water uit het IJsselmeer. Noord Holland Noord is daarbij relatief goed bereikbaar door het netwerk van snelwegen en de gunstige ligging ten opzichte van mainport Amsterdam. In vergelijking met andere Greenports is er veel ruimte beschikbaar voor de agribusiness. Wel neemt de druk op de ruimte toe. Andere ontwikkelingen zoals woningbouw, infrastructuur, bedrijventerreinen, natuur en de opwek van zon- en windenergie leggen claims op het agrarisch productiegebied. De ontwikkeling van de agribusiness zorgt er voor dat de ruimtelijke eisen veranderen, onder andere ontwikkeling glastuinbouw, schaalvergroting bedrijven en teelt op water. Overheden maken keuzes in het inrichten van de ruimte, met oog voor werken, wonen, infrastructuur, energievoorziening en kwaliteit van de leefomgeving. De agribusiness kan in elk van deze onderwerpen een rol spelen. Om de economische en maatschappelijke bijdrage van de agribusiness in deze afwegingen te borgen, is het belangrijk dat er aandacht is voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling van het agrarisch gebied in Noord-Holland Noord.

Ambitie

Zorgen voor ruimtelijke ontwikkeling van de agribusiness waarin opgaven voor economie, energie, klimaat, milieu en logistiek in samenhang worden aangepakt met oog voor de ruimtelijke kwaliteit.

Gemeenschappelijke opgave

De beschikbare ruimte in Noord-Holland Noord blijft gelijk. De ambities op gebied van onder andere woningbouw, bedrijventerreinen, energietransitie, natuurontwikkeling, klimaatadaptatie en infrastructuur vergroten de druk op de beschikbare ruimte. In deze context moet de agribusiness zich toekomstbestendig ontwikkelen. Hierbij moet onder meer plaats gevonden worden voor: de ontwikkeling van de glastuinbouw, maatregelen om de energievoorziening van bedrijven te verduurzamen, maatregelen om beheer van bodem en water te verbeteren, maatregelen om biodiversiteit te stimuleren, nieuwe verschijningsvormen van agribedrijven en huisvesting van medewerkers. Dit vraagt keuzes, waarbij het nationale en regionale belang van de Greenport afgewogen wordt tegen andere belangen met ruimtelijke impact. In het maken van keuzes zitten ook kansen. Door slim om te gaan met combinatie van functies kunnen voordelen gehaald worden voor landschap, klimaat en ondernemers. Slim combineren van de warmtevraag van woonbebouwing en glastuinbouw kan bijvoorbeeld de energietransitie versnellen van zowel de sector als het stedelijk gebied.

Onderdeel van:

Projecten

Cable pooling

Netcongestie belemmert niet alleen de groeimogelijkheden van bedrijven, het zet ook een rem op de verdere verduurzaming van het energiegebruik van honderden boerenbedrijven.
Bollen

Waterstof voor Agrologistiek

Waterstof wordt gezien als oplossing om de overcapaciteit aan opgewekte zonne- en windenergie tijdelijk op te slaan en eventueel te transporteren.

Duurzame warmte en CO2 in de glastuinbouw

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. We moeten onafhankelijk worden van fossiele brandstof en uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen.

Erfkwaliteit

De plaatsing van de gebouwen, de beplanting, de logistiek op het erf, de toegangswegen en de manier waarop de erven aan het landschap zijn verankerd springen in het oog. Ze vormen het visitekaartje en de etalage van wat zich op het erf afspeelt.

Nieuws over dit project

Factsheet over toekomstige rol glastuinbouw in elektriciteitssysteem

De glastuinbouw kan een essentiële rol blijven spelen in het elektriciteitssysteem, mits ze blijft...

Netcongestie tegengaan met een virtueel lokaal energiesysteem

Door netcongestie kunnen duizenden vierkante meters dakoppervlak bij agrarische bedrijven niet...
Overhandiging gebiedsvisie Energie Het Grootslag

Glastuinbouwgebied Het Grootslag heeft klimaatdoelen 2030 nu al behaald

Glastuinbouwgebied Het Grootslag in Gemeente Medemblik is zijn tijd vooruit. Als eerste...