In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) van start! Vanuit de EU wordt aangedrongen op het meer vergroenen van het landelijk gebied. Hoe gaat dat eruit zien? Wat zijn de veranderingen? Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden heeft samengewerkt met agrariërs en gebiedspartners aan een proefproject voor het ministerie van LNV.

In 2019 is Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden samen met 8 andere collectieven gestart met de GLB-pilot ‘Akkerbelt’. In dit project is gekeken hoe we met regionaal maatwerk naar een groenere akkerbouw kunnen gaan. In 2023 start een nieuwe GLB-periode waarin nieuwe regels gaan gelden, met zwaardere vergroeningseisen en meer ruimte voor een eigen invulling per lidstaat en per regio.

Wat hebben we gedaan?

Deze pilot heeft zich specifiek op de akkerbouw gericht en speelt zich af in de hele Nederlandse ‘akkerbelt’, van Noordoost- tot Zuidwest-Nederland. Het pilotgebied vanuit ANV Hollands Noorden is gelegen in de Wieringermeer. De ANV heeft een gebiedsplan opgesteld voor pilotgebied de Wieringermeer, dat beschrijft hoe de pilot in het gebied wordt ingevuld. De focus bij dit project lag op maatregelen die een gunstig effect hebben op  bodemkwaliteit en biodiversiteit.  Wat tevens goed past bij de nieuwe slogan van de Agrarische Natuurvereniging: waar boer, bodem en biodiversiteit samenkomen!

Gedurende de looptijd van de pilot was een studiegroep actief met 10 enthousiaste en betrokken akkerbouwers. In deze groep zijn leden van de ANV, maar ook niet-leden en ook vertegenwoordigers van LTO en AJW (Agrarische Jongeren Wieringermeer) vertegenwoordigd met verschillende type bedrijven.

 

Focus project op bodem en biodiversiteit (Foto: Ellen Mul)

Welke maatregelen zijn goed inpasbaar?

In deze GLB-pilot is samen met de studiegroep een lijst maatregelen opgesteld die tot een vergroening van de akkerbouw leiden.  De deelnemers aan de studiegroep konden zelf kiezen welke maatregelen zij wilden testen en een uitdaging voor hun vormden. Het ene studiegroeplid is namelijk verder met de vergroening op zijn bedrijf dan het andere.  De maatregelen die door de studiegroep  zijn getest zijn o.a. minder grondbewerking, strokenteelt, vogelgraan met stoppel, combinatierand, keverbanken, artemisiastroken, gefaseerd maaien van slootkanten en groenbemester met meer kruiden.  

Aan de akkerbouwers is gevraagd welke maatregel zij goed inpasbaar vinden. Dat is o.a. percentage bodem bedekt houden, vogelgraan met stoppel, bufferzone, diverser mengsel groenbemester inzaaien. De maatregelen die zij  minder goed inpasbaar vinden strokenteelt, keverbank en artemisiastroken. Dit heeft ook te maken met het feit dat het project een jaar heeft geduurd en dat is voor het testen van maatregelen in een aantal gevallen te kort.

Meer nieuws

Studenten plantenteelt bezoeken demoleerbedrijf

Studenten van de opleiding plantenteelt van het Clusius College Hoorn bezochten op 22 april 2021...

Winnaars MBO-Challenge Voedselverspilling bekend

Op 22 april vond het eindevent van de MBO-Challenge Voedselverspilling plaats. Dertig teams deden...

Evelyn Schouten: Het Clusius College heeft veel te bieden als opleider voor de foodsector

Achter alles dat we eten en drinken gaat een hele wereld schuil. Productie, gezondheid, marketing,...