Smart Future

Digitalisering en Technologie spelen in bijna alle beroepen een steeds belangrijkere rol. Het RIF project Smart Future speelt hierop in door docenten en studenten samen te brengen met innovatieve initiatieven om ons heen. In agrifood zijn Vonk, Inholland en Horizon betrokken met...

Fieldlab Bol

Met het project ‘Efro Fieldlab Bol’ zetten partijen zich in voor het ontwikkelen van nieuwe en aanpassen van gangbare teeltsystemen voor duurzame bloembollenteelt. Een teelt die voldoet aan de kwaliteitseisen en wensen van alle ketenpartners (van producent tot consument) en de...
waterstof in agri

Fieldlab Waterstof in Agri

Fieldlab Waterstof in Agri is een praktijkomgeving voor toepassingen van waterstof in de agrisector. Agrarisch ondernemers werken hier in samenwerking met kennisinstellingen en overheden aan waterstofinnovatie en de ontwikkeling van waterstofinfrastructuur.

PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes 

In dit project werken deelnemers aan de ontwikkeling van een methodiek waarin het beheersen van aaltjes centraal staat door een goede samenwerking tussen huurder en verhuurder.

Farming Simulator Challenge 

De Farming Simulator Challenge is een competitie met het razend populaire simulatiespel Farming Simulator. De competitie gaat van start met ingang van het schooljaar 2022-2023 en is bedoeld voor scholen in het middelbaar en voortgezet onderwijs.

Zoetwaterboeren

Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de volle breedte: van wateraanbod, -opslag, -vraag, -gift tot waterkwaliteit. 

Cable pooling

Netcongestie belemmert niet alleen de groeimogelijkheden van bedrijven, het zet ook een rem op de verdere verduurzaming van het energiegebruik van honderden boerenbedrijven.
Digital Farming NHN

Digital Farming NHN

In Digital Farming NHN werkt Greenport NHN met partners aan de doorontwikkeling van precisiespuiten bij de teelt van gewassen.

Smart Farming Noord-Holland Noord

Smart Farming NHN (SF NHN) is een data- en kennisplatform. We zetten in op (versnelde) ontwikkeling en toepassing van hightech- en dataoplossingen in de agrarische sector in Noord-Holland Noord.
Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen - foto 1

Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen (POP3)

Al komen ze ogenschijnlijk uit dezelfde koude grond, alle pootaardappelen zijn verschillend. Hoe krijg je als teler nu de allerbeste pootaardappelen van het land?

Zeewier in gezonde melkveehouderij (POP3)

Dit project wil een bijdrage leveren aan verminderen van methaanemissie bij melkvee door inzet van zeewier. Zeewier is steeds meer in het nieuws als veelbelovende biomassa waaronder studies naar methaan reducerende eigenschappen.

Weersbestendige Broccoli (POP3)

Broccolitelers investeren in het ontwikkelen van een innovatieve teeltwijze welke leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli.

Valorisatie van reststromen van groente en fruit (POP3)

Bij de teelt en de verwerking van witte kool, paprika, broccoli en tomaten e.d. ontstaan reststromen die niet verwerkt kunnen worden in de voedselketen. De innovatieve uitdaging van dit project is om deze reststromen op te waarderen en door te vertalen naar een verdienmodel i.p....
Bollen

Waterstof voor Agrologistiek

Waterstof wordt gezien als oplossing om de overcapaciteit aan opgewekte zonne- en windenergie tijdelijk op te slaan en eventueel te transporteren.

AgriProjecten Match2020

Aan het werk in de kansrijke Agribusiness in Noord-Holland NoordMensen met de juiste skills en vaardigheden aan het werk in de Agribusiness in de Kop van Noord-Holland Noord. Dat is de inzet bij de AgriProjecten binnen Match2020.

Gebiedsvisies verduurzaming glastuinbouwclusters

De regio’s hebben in het Klimaatakkoord een grote rol toebedeeld gekregen bij de verduurzaming van de glastuinbouw. Samen met de partners brengen we in kaart hoe de (glas)tuinbouwclusters Agriport A7, Het Grootslag en Alton ervoor staan en blikken we vooruit naar 2030. Daarmee...

Vitale Teelt

Het project Vitale Teelt heeft als doel om via een meerjarig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma te komen tot een vergaande verduurzaming van de teelt van bloembollen en bolbloemen.
project de Groene Tulp

De Groene Tulp

De Groene Tulp: investeren in de verduurzaming van de tulpenteelt. Doel van dit onderzoek is het opleveren van effectieve en duurzame strategieën voor de tulpenteelt, zodat bij hoge ziekte en plaagdruk misoogsten en onoverkomelijke schade aan zowel bol als tulp voorkomen worden.

Bio4safe

Vertify en stichting Noordzeeboerderij onderzoeken de rol van biostimulanten en plantsensoren in het terugdringen van water- en meststoffengebruik in de tuinbouw.

Erfkwaliteit

De plaatsing van de gebouwen, de beplanting, de logistiek op het erf, de toegangswegen en de manier waarop de erven aan het landschap zijn verankerd springen in het oog. Ze vormen het visitekaartje en de etalage van wat zich op het erf afspeelt.

TerraTechnica

TerraTechnica is het verbindende platform voor onderwijs, onderzoek en innovatie in duurzame energietechnologie. Het bundelt de krachten en geeft vorm aan de ambitie van de regio.

Blauw Afval, Groene Waarde

In het project Blauw Afval, Groene Waarde wordt het gebruik van garnalendoppen in de teelt van bloembollen en pootaardappelen onderzocht.
Teelt op water

EVERGREEN

Door de toenemende mondiale behoefte aan voedsel is het noodzakelijk om steeds zorgvuldiger om te gaan met de beschikbare grondstoffen. In het project EVERGREEN wordt invulling gegeven aan deze opgave.

Real Management in de Bollen (POP3)

Een gezamenlijke ontwikkeling van een innovatieve integrale data-science applicatie voor een vraaggestuurde, klantgerichte, rendabele, duurzame en toekomstvaste bedrijfsvoering van bollentelers en -broeiers. 
GroenStart header

GroenStart

GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de groene en agrarische arbeidsmarkt. De expertise van werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen maakt dat GroenStart een unieke formule is.

AgriTech Campus

In de AgriTech Campus wordt de relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs versterkt. De aanpak van de AgriTech Campus moet er toe leiden dat er voldoende innovatieve ondernemers en werknemers voor de bedrijven zijn en blijven.

Rabo AZ Foodtour

De Rabo AZ Foodtour is een compleet interactief lesprogramma voor groepen 7/8 waarin voedsel en gezonde voeding centraal staat. Leerlingen duiken in thema’s als gezond eten, etiketten lezen en sportvoeding. Elke les behandelt een actueel voedsel- of gezondheidsthema.

GreenTech NHN

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In het project GreenTech NHN werken twee Noord-Hollandse MBO scholen (Het Clusius College en het Horizon College) aan inspirerende stageopdrachten voor studenten in technische en...

Naar een duurzame koolteelt (PPS)

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In Nederland wordt ruim 10.500 ha kool geteeld en is daarmee met 40% van het areaal vollegrondsgroenten de grootste gewasgroep. Kool is vatbaar voor ziekten en plagen waardoor het...

Interventie gezonde voeding in gesloten settings

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. Succesvolle interventies ontwikkelen en implementerenIn deze Publiek Private Samenwerking (PPS), medegefinancierd door het TKI-TU (Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen...

PPS Food Value Impact

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.Hoe kiezen consumenten het voedsel dat ze kopen en eten? En hoe kunnen bedrijven consumenten helpen om gezondere en duurzamere keuzes te maken en tegelijkertijd meerwaarde en...

Vruchtbare Kringloop Noord-Holland

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. Vruchtbare Kringloop Noord-Holland (VKNH) wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers inspireren en...

Teelt op Water

Ondernemers in Noord-Holland Noord kijken samen met Proeftuin Zwaagdijk, koploper in agrarische innovatie en onderzoek, naar baanbrekende oplossingen en alternatieven als antwoord op strengere regelgeving, vermindering van gewasbeschermingsmiddelen, klimaatverandering en...

BioValley

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.Dit project is in 2017 afgerond. Met provincie Noord-Holland, GreenPort NHN en de biologische telers wordt nu gekeken naar een vervolg. Op dinsdag 22 februari 2018 is een...

Duurzaam Door

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. Duurzaam Door is een interbestuurlijk programma dat door het ministerie van EZ is geïnitieerd en door alle provincies wordt uitgevoerd. Het doel is om van elkaar te leren en...

Duurzaam Door - Eendenkroos als eiwitrijk veevoer

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. GreenPort NHN faciliteert agri-ondernemers in NHN bij innovatie en het maken van nieuwe profijtelijke en duurzame verbindingen tussen sectoren. De eerste testen en bevindingen van...

Duurzaam Door - Voeding, gezondheid en ouderen

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In dit project willen we een invulling geven aan de opgave om de thuiswonende ouderen te bereiken. GreenPort NHN voert op dit moment samen met Diverzio en zorginstelling Vrijwaard...

Duurzaam Door - Samenwerkende bollenregio's

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.Met ondersteuning vanuit  het project  "Duurzaam Door" van de Provincie Noord-Holland organiseert de GreenPort NHN een serie van drie Masterclasses rondom marketing in de...

Duurzaam Door- Regionale handelsmissie

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. Net als elders, groeit in Noordwest Holland het bewustzijn en het aantal initiatieven om zowel de voedselproductie als –consumptie te verduurzamen. Het idee is de krachten verder...

Duurzaam Door - Verzilting landbouwgrond

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. De bedreiging van het verzilten van landbouwgronden speelt in Noord Holland. Zoet water wordt in NH opgebracht om deze verzilting tegen te gaan. Dit brengt uiteraard kosten met...

Duurzaam Door - Systeeminnovatie van teelt op water

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.Duurzaam Door- Teelt op Water is een vervolg op het AgriVizier project Beworteling op Water. In samenwerking met de Proeftuin Zwaagdijk wordt onderzoek gedaan naar de verschillende...

Duurzaam Door - Drones & vision

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.  Uit het project 'AgriVizier - Ziekzoekmachine' is een ziekzoekmachine voor de bollensector ontwikkeld. In eerste instantie was het de bedoeling om de ‘ziekzoekmachine...

Duurzaam Door - Waterzuivering tulpenbroeierij

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.Waterzuivering in de tulpenbroeierij (gesloten systeem). Zes tulpenbroeiers (Karel Bolbloemen, Smak Tulips, G&K Reus, Smal bloembollen, Maatschap Kreuk en de Wit...

Duurzaam Door - Verwerken reststromen glastuinbouw

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. Er zijn binnen de GreenPort NHN, onder de vlag van het project AgriVizier, verschillende bijeenkomsten geweest over biobased economy en de verwerking van reststromen. Dit project...

AgriVizier

Agrarische innovatie in Noord-HollandDit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.Innovatie geldt als een van de belangrijkste speerpunten voor GreenPort Noord-Holland Noord. Dit krijgt gestalte in het project AgriVizier...

AgriVizier Jonge ondernemers

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt...

AgriVizier Innovatieagenda bollenkringen Noord-Holland, ‘Telen met rendement‘

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.Noord-Holland is de bloembollenprovincie van Nederland. De toonaangevende positie staat echter onder druk. De rentabiliteit van de bedrijven neemt af en de (publieke) druk op een...

AgriVizier Vruchtbare kringloop

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Agri Voeding en Gezondheid

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. Bij de start van AgriVizier was er veel belangstelling voor het brede thema agri, voeding, gezondheid en welzijn. In diverse gesprekken en discussies kwamen ideeën naar voren,...

AgriVizier Kennis en Innovatie in de Greenport regio's

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.In AgriVizier werken diverse partijen uit onderzoek, onderwijs en advies samen om ondernemers te ondersteunen bij vragen op het gebied van innovatie. Ook in de andere 7 geenports...

AgriVizier Achtergronden en beheersing PLAMV bij lelies

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt...

AgriVizier Geothermie

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt...

AgriVizier Kasontvochting

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt...

AgriVizier Veilig en Gezond uit Nederland

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt...

AgriVizier Meerwaarde uit streekproducten

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt...

AgriVizier Ontwikkelen van teelt en afzet van (biologische) quinoa

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt...

AgriVizier Schermdoeken voor het nieuwe telen

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In het project AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt...
biobased biodiversiteit

AgriVizier Biobased toepassingen in Noord-Holland

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Slimme Coatings in de glastuinbouw

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Zonnepanelen

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Zuiderzeevarken

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Stal 2.0

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Duurzaam bewaren agriproducten

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Homogeen kasklimaat

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Beworteling op water

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Verwaarding van reststromen uit groenten

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Automatisch ziekzoeken: ziekzoekrobot

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Onderzoek waterkringloopsluiting tulpenbroeierij

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier LED-belichting in de Alstroemeriateelt

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder.In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Bewaarprotocol Calla’s

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Bijzondere groenten in Noord-Holland

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Herinplantziekte bij pioenen

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier Duurzaam bodembeheer op duinzandgrond

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

AgriVizier De perencel van de toekomst

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...
peren conference

AgriVizier Ontwikkeling roodgekleurde perenrassen

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. In AgriVizier werken onderwijs, onderzoek en advies samen aan vragen van ondernemers inzake innovaties in de Agribusiness. Onder de vlag van AgriVizier wordt gewerkt aan meerdere...

Duurzaam Door - Holland Food & Flowers komt naar u toe

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. Afzetbevordering en verstevigen van de eigen binnenlandse markt is voor de agrarische sector van eminent belang. Van het besef dat goede voeding een bijdrage levert aan een gezond...

Duurzaam Bewaren Agriproducten

Dit project is afgerond. Voor meer informatie over het programma en/of resultaten lees hier verder. Op 30 november 2014 is het IPC-project "Duurzaam Bewaren & Conditioneren van Agriproducten" succesvol afgesloten. Het project bestond uit een bollen-  en een...