Kool en broccolitelers in West-Friesland maken zich op voor het nieuwe seizoen. Ook Dennis de Wit. Hij vertelt erover via sociale media en plaatst er foto’s bij. Dat levert hem hoge kijkcijfers op onder boeren en burgers.

Ach­ter de ruit­jes van zijn bloem­kool­au­to­maat lig­gen wat ma­ge­re zak­jes aard­ap­pe­len. He­laas geen ha­gel­wit­te bloem­ko­len met fris­groen blad. 

Die zijn er niet en dat zal nog wel een tijd­je du­ren, vreest Den­nis de Wit. ,,We zul­len het nog een hele tijd met zuur­kool en huts­pot moe­ten doen. Tot­dat die stamp­pot je oren uit­komt, vrees ik. Want eerst moet de tem­pe­ra­tuur naar de dub­be­le cij­fers.’’

Van zijn acht hec­ta­re win­ter­bloem­kool aan de pro­vin­ci­a­le weg en de Slim­weg koes­tert de te­ler uit Hoog­karspel be­paald geen hoge ver­wach­tin­gen meer. ,,Kort na­dat ik in au­gus­tus had ge­plant, kwam er dat ex­treem nat­te na­jaar over­heen. Het wa­ter in de slo­ten stond veel te hoog, waar­door de drai­na­ge niet func­ti­o­neer­de. Met dank aan het wa­ter­schap. Toen was ik al een be­hoor­lijk deel van de op­brengst kwijt­ge­raakt. Ver­vol­gens kwa­men daar die twee vorst­pe­ri­o­des nog over­heen. Die twee­de kou­de­golf was wel­is­waar kor­ter, maar richt­te veel meer scha­de aan. Door die snij­den­de oos­ten­wind droog­den de plant­jes uit. Voor­lo­pig dus geen bloem­kool in de au­to­maat.’’ 

Tot zo­ver de be­rich­ten van land en tuin­bouw van­uit zijn schuur aan de Hou­ter. De Wit wijst naar de as­va­le wei­lan­den aan de over­kant van de weg. ,,Die lig­gen er nog steeds ver­geeld en dor bij. Zo­lang daar geen be­we­ging in komt, hoef je van de bloem­kool ook niet veel te ver­wach­ten.’’ Som­ber­mans troef voor­lo­pig. Maar De Wit be­seft te­vens dat dit nou een­maal het ri­si­co is van het vrije on­der­ne­mer­schap. ,,Als je daar niet goed te­gen kunt, dan moet je op kan­toor gaan zit­ten. Daar loop je he­le­maal geen ri­si­co.’’

On­der doek

God­dank is er ook goed nieuws. De 150.000 nieu­we plant­jes die hij de af­ge­lo­pen we­ken ma­chi­naal in de grond werk­te, gaan als een tie­re­lier. We­l­is­waar gaan ze nog schuil on­der doek maar de prog­no­se is aan­zien­lijk be­ter dan de win­ter­bloem­kool. ,,Daar ben ik een stuk en­thou­si­as­ter over. Het doek bolt al aar­dig op en de wor­tels be­gin­nen flink te groei­en. Dat komt wel goed.’’

Se­ni­or heeft zich in­mid­dels in de schuur ge­meld. Pe­ter de Wit (66) is van­uit het dorp op da­ge­lijks be­drijfs­be­zoek en luis­tert aan­dach­tig mee. Hij weet nog hoe zijn groot­va­der de ba­sis leg­de voor het bloem­kool­be­drijf. ,,Groot­va­der Pé is met ge­leend geld be­gon­nen met ze­ven boe­ren­kist­jes om de kriel­tjes op te van­gen'', ver­telt va­der De Wit. Met zijn Fer­gu­son 135 en zijn Hol­der leg­de Pé het agra­risch fun­da­ment voor de maat­schap die nu jaar­lijks twee mil­joen bloem­ko­len pro­du­ceert. Met wee­moed denkt va­der De Wit te­rug aan de schuit waar­mee zijn voor­ou­ders de op­brengst ver­voer­den. Plan­ten en on­kruid ver­wij­de­ren, dat ging nog met de hand. La­ter bracht het veel­ge­pre­zen 'ba­by-agri­aatje' uit­komst. Dat is een een­wie­lig trek­ker­tje met frees om het on­kruid te ver­wij­de­ren. Zoon Den­nis (41) ge­bruikt daar te­gen­woor­dig ('ge­do­seer­d') ge­was­be­scher­ming voor. Toch blijft on­kruid een se­ri­eu­ze te­gen­stan­der, ver­ze­kert hij. ,,Als je er niet tij­dig iets te­gen on­der­neemt, heb je geen bloem­kool. Neem bij­voor­beeld brand­ne­tels. Die groei­en snoei­hard en als die een­maal bo­ven de bloem­kool uit­ste­ken, komt er geen licht meer bij de plant en raakt de groei er­uit.’’ Ook vraat­zuch­ti­ge dui­ven, gan­zen en rup­sen vor­men een jaar­lijks te­rug­ke­rend ge­vaar. ,,We rij­den wel­is­waar steeds meer op rups(ban­den) om de bo­dem te ont­zien, maar dat noe­men we lie­ver tracks. Rup­sen spui­ten we lie­ver dood, want de con­su­ment wil geen rups in de bloem­kool.’’

Fa­ce­book

De Wit is rap van de tong­riem ge­sne­den en praat graag en ge­pas­si­o­neerd over zijn vak­ge­bied. Daar­naast is hij ui­ter­ma­te ac­tief op Fa­ce­book. Pre­cies een jaar ge­le­den speel­de hij zich lan­de­lijk in de kij­ker met zijn bloem­kool­au­to­maat op het erf. Ra­dio­pre­sen­ta­tor Gijs Sta­ver­man pak­te het on­der­werp op en sprak over 'bloem­kool uit de muur'. Daar­mee was een na­ti­o­na­le hype ge­bo­ren en tal­lo­ze me­dia pak­ten het item op. De Wit pluk­te er de vruch­ten van, want veel nieu­we klan­ten kwa­men van hein­de en ver­re. Om te kij­ken hoe het sys­teem werkt en om een vi­ta­mi­ne­rij­ke trak­ta­tie vers van het land te sco­ren. Zijn druk­be­zoch­te bloem­kool­au­to­maat is de af­ge­lo­pen ja­ren min of meer zijn han­dels­merk ge­wor­den. Die werd min of meer uit nood ge­bo­ren. In de be­gin­ja­ren stond er een hand­kar aan de dam maar door­dat kri­ti­sche klan­ten de kool af­tast­ten en te ruw vast­pak­ten, ble­ven er aan het eind van de dag al­tijd en­ke­le 'rab­be­ri­ge' exem­pla­ren over. Bo­ven­dien de­po­neer­den niet alle pas­san­ten keu­rig een euro in het pot­je. 

Au­to­maat

Op een agra­ri­sche vak­beurs zag De Wit voor het eerst de au­to­maat en was met­een ver­kocht. Sinds­dien blijft de kwa­li­teit ook be­ter op peil. ,,Als die bloem­ko­len ach­ter een ruit­je lig­gen, ra­ken ze de kool maar één keer aan. Eer­ste­klas bloem­kool her­ken je met­een. Die is mooi vast, wit van kleur en er zit­ten geen stip­jes op.’’

Op zijn Fa­ce­book­pa­gi­na komt De Wit zelfs met cu­li­nai­re tips. ,,Je kunt er bij­voor­beeld een piz­za­bo­dem mee be­rei­den. Dat is heel smaak­vol en voor­al ca­lo­rie-arm. Dus het is ook nog eens su­per­ge­zond.’’

In­for­ma­tie die is te­rug te vin­den op zijn Fa­ce­book. Daar­op toont hij fo­to's van werk­zaam­he­den op het land. Zo­als aard­ap­pe­len oog­sten, bloem­kool plan­ten en grond fre­zen. Vol­gers re­a­ge­ren en­thou­si­ast. 'Strak ak­ker­tje hoor'. De Wit wekt er veel sym­pa­thie mee en heeft er ook tijd voor als hij op de trek­ker zit. ,,We la­ten steeds meer aan gps over. We ma­ken wel uren, maar we hoe­ven niet meer te stu­ren.’’

Bron: NoordHollands Dagblad, Coen van de Luytgaarden, 6 april 2018
Foto: HMC

Meer nieuws

Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...

Inschrijving BBL opleiding Food Process & Quality geopend

Vorig schooljaar is het Clusius College gestart met de BBL opleiding Food Process & Quality...