De zoektocht naar nieuwe teeltmethoden en maatregelen wordt niet alleen gedreven door onderzoeksambities. In het programma 'Naar een Duurzame koolteelt' wordt juist vanuit de marktwensen gezocht naar groenere teeltsystemen. Het is dan ook niet raar dat telersgroepen binnen RoDeKo en Vollegrondsgroente.net de basis hebben gelegd voor dit programma. Het programma leunt op drie onderzoek sporen vanuit het streven naar een duurzame teelt die rendabel is en bedrijfszeker is. 

Natuurlijke vijanden

Natuurlijke vijanden is een van de thema's. Bij dit thema levert Koppert expertise. De zoektocht in dit thema gaat naar de natuurlijke aanwezigheid van natuurlijke vijanden van o.a. trips en bladluizen. Aan de hand van tellingen in gangbare teelten worden de natuurlijke vijanden in kaart gebracht en gevolgd gedurende het seizoen.. De verschillende bestrijding strategieën worden meegenomen in de tellingen en beoordelingen. Ook worden tellingen gedaan in biologische percelen. In het eerste seizoen werd duidelijk dat voor bladluizen veel natuurlijke vijanden aanwezig waren in wittekool en spruiten. Maar dat voor trips maar weinig natuurlijke vijanden werden geteld.

Groene middelen

Groene middelen is een voor de hand liggen thema en die worden dan ook getoetst. Er zijn een aantal middelen beschikbaar en een eerste toont aan dat groene middelen een werking hebben maar veelal als versterking op chemische middelen. Dat vraagt veel nadenken over de juiste schema's en inzicht in de effecten van deze schema's.

Lokken

Lokken van insecten is een interessante techniek om insecten bereikbaar te maken voor bestrijdingssystemen. De focus is afgelopen jaar geweest op rupsen. Door het vangen van de motten met feromonen kan er gericht gehandeld worden op de motten, eitjes of rupsen. Door de motten te lokken en te tellen ontstaat er inzicht in de aankomende rupsendruk. 

Rassen

Onderdeel van het programma 'Naar een duurzame koolteelt' is ook de vergelijking van rassen. Logischerwijs zijn  er rassen die uit zichzelf een afstotende werking hebben op insecten. Echter de kennis daarover is nauwelijks aanwezig. Inzicht in ras eigenschappen helpt mee in de keuzen van telers. Het rassenonderzoek vindt plaats in sluitkool en spruiten. Uiteraard zijn resultaten van een jaar onderzoek niet representatief. Herhaling in meerdere jaren is nodig. Een deel van de onderzoeken zijn uitgezet op het spruitenplatform en het sluitkoolplatform.

Topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal

De topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal coordineert de financien voor onderzoek voor betreffende sectoren. Dit zijn financien die voorheen via het ministerie van Landbouw in met name beleidsondersteunend onderzoek werd gestopt. Een van de thema' s binnen de topsector is plantgezondheid. De programma's binnen de topsector zijn PPS'en. Dit staat voor Publiek, Private Samenwerking. 'Naar een duurzame koolteelt' is zo'n PPS. De PPS aanpak rust op thema's en financiering vanuit het bedrijfsleven. De overheid draagt via de topsector bij aan de onderzoeken die het bedrijfsleven belangrijk vindt. Belangrijkste uitvoerders binnen de topsector is WUR en TNO. Daarnaast is Proeftuin Zwaagdijk één van de weinige kennisinstellingen die voor de topsector onderzoeken mag uitvoeren.

Samenwerking

De PPS 'Naar een duurzame koolteelt' is een samenwerking tussen zowel praktijk als onderzoekspartijen. De samenwerking bestaat uit telervereniging Rodeko, Vollegrondsgroente.net, de Universiteit van Amsterdam, Bayer Cropsciene, Koppert, Greenport Noord-Holland Noord. De onderzoeken worden uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk. Naast financiering vanuit de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal dragen alle partners bij. Ook is er een financiele bijdrage van LTO Noord Fondsen. Het programma loopt van 2017 t/m 2020.

Meer nieuws

WUR-expert praat telers bij over aaltjesbestrijding in bollenteelt

Aaltjesexpert Leendert Molendijk van de WUR praatte tulpentelers en -broeiers vorige week bij over ...

Waterstoftrekker komt dichtbij, maar is nog niet binnen handbereik

Waterstof biedt kansen om de CO2-uitstoot terug te dringen en agrarische bedrijven verder te...

Greenchain NH van start: samenwerken aan versterken innovatiekracht agrifood

Met de feestelijke onthulling van een ‘groen kunstwerk’ gaf gedeputeerde Esther Rommel dinsdag 23...