Tulpenbroeiers beleven hoogtijdagen. In kassen kweken zij bloemen op. Bloemenshows vormen het beste podium zich te profileren. Bijpraten met vakgenoten hoort er bij. De jonge garde staat ook al te trappelen.

Bas Pronk geeft zijn tul­pen in de kas even wa­ter. Maar in plaats van de gie­ter grijpt hij naar zijn iPho­ne. Op het scherm ver­schijnt een pa­let van kleur­rij­ke vak­jes die als staaf­di­a­gram­me­tjes naast el­kaar schui­ven. Qu­a­si non­cha­lant tikt hij (met één hand) en­ke­le toet­sen in. Zie­zo, de dui­zen­den tul­pen die in de bak­ken staan, heb­ben weer te drin­ken.

Pronks ac­tie is ty­pe­rend voor de nieu­we ge­ne­ra­tie bol­len­kwe­kers die hij ver­te­gen­woor­digt. Di­gi­ta­li­se­ren en pro­gram­me­ren be­pa­len steeds meer het vak. Daar­in loopt het bol­len­be­drijf uit Aven­horn voor­op want Pronk was de eer­ste met een vol­le­dig ge­au­to­ma­ti­seer­de bos­ma­chi­ne. Nu de 22-ja­ri­ge Bas zich als be­drijfs­op­vol­ger aan­dient, raakt de mo­der­ni­se­ring in een stroom­ver­snel­ling.

Bas broeit al op de vol­gen­de stap. Zijn blik richt zich op een groep van acht me­de­wer­kers die ge­con­cen­treerd, maar hand­ma­tig, bol­len staat op te prik­ken. Deze bol­len schui­ven in kis­ten de broei­e­rij in. Die eer­ste stap kan ef­fi­ciën­ter, denkt Bas. ,,We prik­ken jaar­lijks twin­tig mil­joen bol­len op en we pak­ken nog steeds elke bol vast. Dit is geest­do­dend werk. Het prin­ci­pe is een­vou­dig; het punt­je moet om­hoog staan. Maar hoe ga je dat met een ma­chi­ne vast­pak­ken? Elke bol is an­ders, qua vorm en maat. Er moet een ma­nier zijn dat tech­nisch op te los­sen.’’

Diep in zijn hart is hij meer tech­ni­cus dan agra­riër maar Bas com­bi­neert bei­de vak­ge­bie­den. Dat be­sef drong al door toen hij op het Ho­ri­zon Col­le­ge voor de rich­ting elek­tro­tech­niek koos. Ver­schil­len­de sta­ges bij re­gi­o­na­le be­drij­ven be­ves­tig­den zijn vi­sie. Hij deed ken­nis en er­va­ring op bij Flo­ris Elek­trotech­niek in De Goorn. Die legt zich on­der meer toe op koel­tech­nie­ken en kli­maat­be­heer­sing bij agra­riërs. Ook keek hij ach­ter de scher­men bij Ber­comex die ge­spe­ci­a­li­seerd is in de pro­duc­tie van vol­au­to­ma­ti­sche bos­ma­chi­nes. Bij Ate­co (Agra­ri­sche Tech­niek Com­bi­na­tie) in Wog­num leer­de hij al­les over au­to­ma­ti­se­ring en be­stu­rings­tech­nie­ken. De ver­za­mel­de ken­nis heeft hem niet al­leen veel ken­nis op­ge­le­verd. Sinds­dien is hij een ge­lief­de prooi voor be­drij­ven die hem maar wat graag wil­len in­lij­ven. Dat weet ook zijn moe­der Lies­beth. ,,Hij kan be­gin­nen waar hij maar wil en toch wil hij bij z’n va­der wer­ken'', zegt ze met een gro­te glim­lach aan de kan­ti­ne­ta­fel van het be­drijf.

Voor ju­ni­or is be­drijfs­op­vol­ging een lo­gi­sche stap. ,,Ik heb ook al bij an­de­re be­drij­ven ge­werkt en dan krijg je ge­voels­ma­tig niet al­tijd de waar­de­ring waar je op hoop­te. Bij een re­gu­lie­re baan werk je voor ie­mand an­ders. Hier werk je toch voor­al voor je­zelf. Je weet waar­voor je het doet. Als je voor je ei­gen be­drijf werkt, heb je ook meer vrij­heid.’’

Pronk Tul­pen BV, be­kend van de slo­gan 'Ie­der­een Pronkt met Tul­pen', pro­du­ceert prak­tisch uit­slui­tend voor de vei­ling. Dat is een be­wus­te keu­ze die ver­plicht tot con­stan­te kwa­li­teit en een ruim as­sor­ti­ment. An­de­re kwe­kers kie­zen voor de re­tail, gaan voor de mas­sa. ,,Die wil­len al­leen maar ram­men voor de su­per­markt'', weet Bas. Pronk gaat niet voor de bulk. Hij gaat voor de ere­di­vi­sie. Voor het lin­ker rij­tje. Die fi­lo­so­fie draagt Pronk ook uit op de web­si­te: ’De gou­den re­gel bij ons is; Zou ik deze bos zelf op ta­fel wil­len heb­ben.’

Kas 4

Bas Pronk gaat voor de prij­zen en wil pie­ken op de Wes­ter­kog­ge­flo­ra. Daar maakt hij geen ge­heim van. Reeds als leer­ling van de Jo­zef­school haal­de hij brons bij het tul­pen­broei­en voor kin­de­ren. La­ter scoor­de hij ook fraaie cij­fers in de com­pe­ti­tie van de jeugd­ca­te­go­rie. Van­af nu doet hij se­ri­eus mee in de For­mu­le I van de Wes­ter­kog­ge­flo­ra. Bij de ’A-rij­ders' gaat hij de strijd aan met de ge­ves­tig­de orde. In aan­loop daar­toe heeft hij sa­men met broer Tom een klei­ne­re kas ge­bouwd, Kas 4 ge­naamd. ,,Tom ver­blijft mo­men­teel in Nieuw Zee­land maar als ik hem aan de lijn heb, vraagt hij al­leen maar hoe het in Kas 4 gaat.’’

Deze ge­hei­me kraam­ka­mer be­vindt zich in het be­staan­de be­drijfs­com­plex van zijn va­der Mark Pronk. Hier staan 120 bak­ken met win­naar­s­po­ten­tie. Punt­ga­ve bol­len met dik­ke ste­len en ste­vig in het blad. ,,Deze bol­len heb ik vo­ri­ge zo­mer al ge­se­lec­teerd en la­ter op een spe­ci­a­le ma­nier ge­koeld bij buur­man Mar­tin Baas. Al­les draait om de per­fec­te voor­be­rei­ding. In deze ruim­te kan ik zelf de tem­pe­ra­tuur en de voch­tig­heids­graad re­ge­len. Nu zie je al­leen nog maar groen maar en­ke­le bloe­men ko­men al voor­zich­tig te­voor­schijn.’’ Vas­te for­mu­les voor de al­ler­bes­te tul­pen be­staan niet maar het uit­gangs­punt is wel dat ze ’dik en zwaar' moe­ten zijn om de bes­te bloe­men voort te bren­gen. Die kwa­li­teit heb­ben deze exem­pla­ren in zijn ei­gen kas­je ze­ker. ,,Hier groeit het goud. Nu is dit al­le­maal nog groen maar vol­gen­de week moe­ten de bloe­men zich la­ten zien. An­ders moet er een graad­je bij.’’

De Wes­ter­kog­ge­flo­ra is de eer­ste bloe­men­show van het sei­zoen in West-Fries­land. Voor de sec­tor is de show in de Kog­gen­hal in De Goorn een be­lang­rij­ke eta­la­ge en graad­me­ter in­een. Wat heeft de buur­man in huis? Wel­ke cul­ti­var is tren­ding? Vra­gen als deze bie­den vol­op ge­spreks­stof en ook dat een be­lang­rij­ke func­tie van de expo, zegt moe­der Lies­beth die te­vens in de or­ga­ni­sa­tie zit van de Wes­ter­kog­ge­flo­ra. Zij speelt een be­lang­rij­ke rol bij het ar­ran­ge­ren van het jaar­lijk­se the­ma dat dit jaar Cam­ping La Flo­ra is.

Bas Pronk vlast op een fraaie po­di­um­plaats, maar de con­cur­ren­tie zit niet stil. ,,Bij de bar gaat het al­leen maar over bol­len. Soms loopt het zo hoog op dat we te­rug de hal in­lo­pen en het licht aan­doen om te kij­ken of dat wat ie­mand net aan de bar heeft ge­zegd wel klopt.’’

Bron: NoordHollads Dagblad, Coen van de Luytgaarden, 12-01-2018
Foto: HMC

Meer nieuws

Erna Steenhuis

Greenportret: Erna Steenhuis

Met Erna’s achtergrond in management, marketing en communicatie weet ze niet alleen áchter de...

FICA Summer Event 2021

Groen gebak, Aahminozuren!, Bean me Up, Pulp Vision en "Groenten en Cressen: Het medicijn...

Inschrijving BBL opleiding Food Process & Quality geopend

Vorig schooljaar is het Clusius College gestart met de BBL opleiding Food Process & Quality...