Wijn­gaard Saal­hof in Wog­num maakt zich op voor een van de bes­te drui­ven­oog­sten ooit.

Wijn­boer Siem Loos is ly­risch: ,,Zul­ke vol­le drui­ven­tros­sen heb ik toch zel­den mee­ge­maakt, we be­le­ven een gi­gan­ti­sche groei­spurt en als het zo door­gaat, zijn we zelfs twee we­ken eer­der dan vo­rig jaar.’’

Zijn eu­fo­rie staat in schril con­trast met nood­sig­na­len van vak­ge­no­ten el­ders in den lan­de. Die vre­zen twin­tig tot der­tig pro­cent min­der op­brengst van de drui­ven­oogst door de ve­nij­ni­ge nacht­vorst die laat in het voor­jaar toe­sloeg. Niet al­leen in Ne­der­land lijkt de drui­ven­oogst aan­zien­lijk la­ger uit te val­len. Ook in Frank­rijk. Daar hou­den wijn­boe­ren re­ke­ning met een wijn­oogst die 17% la­ger uit­valt. Ge­re­nom­meer­de wijn­ge­bie­den kre­gen er te ma­ken met ze­ven gra­den vorst, juist op het mo­ment dat de plan­ten al wa­ren uit­ge­lo­pen.

Spaar­stand

Siem Loos kent die ge­lui­den, maar heeft er zelf veel min­der last van ge­had, ana­ly­seert hij. ,,Er wa­ren een paar ve­nij­ni­ge nacht­vor­sten tot wel ze­ven gra­den on­der nul. Maar de drui­ven­plant re­a­geert daar di­rect op door in de spaar­stand te gaan. Die plan­ten zit­ten bar­stens­vol ener­gie, maar de vorst zet dat even he­le­maal stil. Ik be­schouw het als plaag­stoot­jes, maar wat ze in het zui­den voor hun kie­zen heb­ben ge­kre­gen, is veel er­ger. Hier in West-Fries­land is het nog al­les mee­ge­val­len.’’ Toch on­der­vond ook Saal­hof de ge­vol­gen, zij het in be­perk­te­re mate. ,,We heb­ben wel wat min­der tros­jes dan voor­gaan­de ja­ren, maar be­ter dat je vier vol­le tros­sen hebt met gro­te drui­ven dan dat je tien tros­sen hebt met klei­ner spul. Wat ik nu heb, is veel be­ter want het is ook veel ge­con­cen­treer­der. Dat maakt het oog­sten ook een stuk ge­mak­ke­lij­ker.’’

Bo­ven­dien be­leef­de 'Cha­teau Saal­hof' een in­druk­wek­ken­de in­haal­ma­noeu­vre, zegt Loos. ,,Er volg­de een uit­zon­der­lijk warm voor­jaar en toen ging het in­eens heel hard. Ook op dit mo­ment gaat het als een speer.’’ Doch­ter Cé­li­ne, die in zijn voet­spo­ren treedt, knikt iet­wat be­zorgd. ,,Het gaat mo­men­teel zo snel dat we alle zei­len moe­ten bij­zet­ten voor de oogst die er­aan komt. Eind sep­tem­ber heb­ben we de lan­de­lij­ke open dag, we mo­gen ho­pen dat er dan nog drui­ven aan han­gen.’’

Op­slag­tanks

Maar dat is van la­te­re zorg, voor­lo­pig gaat de aan­dacht uit naar de drui­ven­oogst die aan­staan­de is. Loos brengt zijn roest­vrij­sta­len op­slag­tanks in de loods mo­men­teel in stel­ling voor de in­na­me van zijn drui­ven­oogst. Saal­hof is met name ge­spe­ci­a­li­seerd in wit­te wijn en rosé die ook aan huis ver­kocht wordt. De wijn­gaard is in de loop der ja­ren uit­ge­bouwd met lo­gies en een res­tau­rant.

Bron: NoordHollandsDagblad, auteur Coen van de Luytgaarden

Meer nieuws

chitroen

Winnende Challenge Ondernemen groep Chitroen maakt het waar tijdens het jaarlijkse FICA Winter Event

Chitroen wil van zoet broodbeleg iets gezonds maken.
Gemengde zijstromen

Vouchers voor innovaties tegen voedselverspilling

Innovaties die voedselverspilling tegengaan kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

POP3 project precisietechnologie pootaardappelen sluit af met prototype en veelbelovend resultaat

Aardappelteler Henk Geerligs blikt met onderzoekers terug op project en eindresultaat.