Het is boe­ren te­gen de stroom in. Ko­len, aard­bei­en en aard­ap­pe­len met zout wa­ter be­gie­ten en dan maar ho­pen dat het goed gaat... Maar dat gaat juist goed bij Zilt Proef­be­drijf op Texel. De aard­bei­en sma­ken zoet om­dat plan­ten op zout re­a­ge­ren met het aan­ma­ken van sui­kers. De ko­len zijn roze en paars (dat ligt aan het ras hoor, niet aan het zout) en ze heb­ben er ijs­kruid dat god­de­lijk zou­tig en zuur smaakt. Nog een vis­je er bij en je hebt een cu­li­nair hoog­stand­je. Kom maar op met die Mi­che­l­in­ster.

Zil­te land­bouw

Maar daar gaat het dr Bas Br­uning (ge­pro­mo­veerd aan de Vrije Uni­ver­si­teit) en bi­o­lo­gi­sche boer Marc van Rijs­sel­berg­he niet om. Ze boe­ren hier op de 'Salt Farm Texel' ex­pe­ri­men­teel met zil­te land­bouw om te zor­gen dat de rest van de we­reld ook te eten krijgt. „Er is an­der­half mil­jard hec­ta­re zil­te grond op de we­reld. Als het ons lukt ge­was­sen te kwe­ken die je met zout wa­ter kunt op­kwe­ken dan los je een be­lang­rijk deel van het voed­sel­pro­bleem in arme lan­den op”, zegt Van Rijs­sel­berg­he. Het eer­ste suc­ces heb­ben ze bin­nen. In Bang­la­desh wor­den nu wor­tel­tjes ge­teeld met zout wa­ter. Door ze te zaai­en in hoge aard­ap­pel­rug­gen, spoelt veel zout weg en heb­ben ze dit jaar hon­derd pro­cent op­komst. En als de kool die ze daar gaan uit­pro­be­ren paars of roze uit­valt, maakt dat ie­mand die hon­ger heeft he­le­maal niets uit, den­ken ze.

Zout­to­le­rant

Het Texel­se Zilt Proef­be­drijf is een mix van boe­ren en we­ten­schap. Een ge­za­men­lij­ke zoek­tocht naar 'zout­to­le­ran­te ge­was­sen' op een hec­ta­re Texel­se grond die grenst aan zee. De dijk is 'lek' en de slo­ten vol kwel­wa­ter zijn hier ge­heel zout. Hui­len voor de boer, la­chen voor de we­ten­schap­per.

Naast aard­ap­pe­len, uien en wor­te­len wor­den mo­men­teel meer dan hon­derd ver­schil­len­de kool­soor­ten ge­test op zout­to­le­ran­tie. De 'win­nen­de' ge­was­sen wor­den eind dit jaar in Bang­la­desh gei?n­tro­du­ceerd voor een groot­scha­lig zilt land­bouw­pro­ject. Om klei­ne arme boe­ren te hel­pen weer een be­staan op te bou­wen. „We spe­len boer in een we­ten­schap­pe­lij­ke op­stel­ling", zegt Van Rijs­sel­berg­he. Al moet hij er om la­chen dat er maar op één hec­ta­re wordt ge­teeld. Maar in Egyp­te en Pa­k­is­tan heb­ben ze hon­der­den hec­ta­res zil­te grond die smacht naar kool of aard­ap­pe­len. 

De ge­was­sen krij­gen op Texel in 56 af­ge­ba­ken­de per­ceel­tjes ze­ven va­ri­an­ten zout wa­ter om te kij­ken hoe de plan­ten re­a­ge­ren. De af­ge­lo­pen zes jaar wer­den meer dan 900 ge­was­sen ge­test. Som­mi­ge re­a­ge­ren ver­ras­send, zo­als de aard­bei­en die bij een be­paald zout­ge­hal­te juist smaak­vol­ler wer­den. „In zee­wa­ter zit­ten 84 ver­schil­len­de mi­ne­ra­len, die zor­gen voor een ver­rij­king van de ge­was­sen. Veel plan­ten re­a­ge­ren op het zout met het aan­ma­ken van sui­kers", zegt Br­uning.

To­ma­ten wor­den met zout wa­ter vol­gens hem zelfs lek­ker­der, als je de juis­te do­se­ring en het juis­te ras maar bij el­kaar brengt. Dat ont­dek je op zo’n ex­pe­ri­men­teel proef­veld. "Boe­ren en tuin­ders die ik dit ver­haal ver­tel, ver­kla­ren me voor gek.” Al dringt de zil­te land­bouw wel tot de res­tau­rants door. „Ik hoop dat een chef een keer zegt: „Die an­ti­lo­pe­bief­stuk die de Ma­sai met een speer heeft ge­jaagd is niet zo bij­zon­der, proef dit zout ge­kweek­te kool­tje van Texel eens.”

Door: Rien Floris, Hoordhollands Dagblad 23-08-2017
Foto: Bas en Marc 

Meer nieuws

chitroen

Winnende Challenge Ondernemen groep Chitroen maakt het waar tijdens het jaarlijkse FICA Winter Event

Chitroen wil van zoet broodbeleg iets gezonds maken.
Gemengde zijstromen

Vouchers voor innovaties tegen voedselverspilling

Innovaties die voedselverspilling tegengaan kunnen in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

POP3 project precisietechnologie pootaardappelen sluit af met prototype en veelbelovend resultaat

Aardappelteler Henk Geerligs blikt met onderzoekers terug op project en eindresultaat.