Gebiedsvisies verduurzaming glastuinbouwclusters

De regio’s hebben in het Klimaatakkoord een grote rol toebedeeld gekregen bij de verduurzaming van de glastuinbouw. Samen met de partners brengen we in kaart hoe de (glas)tuinbouwclusters Agriport A7, Het Grootslag en Alton ervoor staan en blikken we vooruit naar 2030. Daarmee wordt het startschot gegeven om de samenwerking op te zoeken zodat verduurzamingsprojecten van de grond kunnen komen.

De energietransitie is een van de grootste maatschappelijke opgaven voor de komende decennia. We moeten onafhankelijk worden van fossiele brandstof en uitstoot van schadelijke stoffen beperken. De omschakeling naar een CO2-arme economie is vastgelegd in de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs. De (glas)tuinbouw kan een grote rol spelen bij deze transitie.

Nederlandse ondernemers investeren al fors in duurzame energiebronnen én energiebesparing en blijven daar de komende jaren stevig op inzetten. Maar ook vanuit het Klimaatakkoord ligt er een duidelijke opgave om te verduurzamen. In het Klimaatakkoord èn in de kamerbrief van Minister Staghouwer van 22 april 2022 hebben de regio’s een grote rol toebedeeld gekregen bij het maken van visies en uitvoeringsplannen voor de verduurzaming van tuinbouwclusters. Binnen het project Gebiedsvisies verduurzaming glastuinbouwclusters is deze opdracht voor het landbouwgebied Noord-Holland Noord ter hand genomen.

Lees hier alles over Glastuinbouw in Noord-Holland Noord

Gebiedsvisies Agriport A7 en Het Grootslag

In 2023 heeft Greenport NHN in samenwerking met ECW Energy gebiedsvisies energie gepresenteerd voor de (glas)tuinbouwclusters Agriport A7 (Hollands Kroon) en Het Grootslag (Medemblik). Beide visies schetsen de stand van de verduurzaming en benoemen teven tevens mogelijkheden voor verbetering richting 2030.

Uit de gebiedsvisie voor Het Grootslag blijkt dat dit tuinbouwcluster het eerste glastuinbouwgebied in Nederland is dat op dit moment (2023) al aan de klimaatdoelen voor 2030 voldoet. Om verder te komen zijn voor beide clusters echter nieuwe projecten en samenwerkingen nodig. Uit de eerste versies van de gebiedsvisies komt de behoefte naar voren van een duidelijke governance structuur en een uitvoeringsprogramma dat de verbinding legt tussen de gebiedsvisies en daadwerkelijke uitvoering en monitoring van projecten.

Op de foto hieronder de officiële overhandiging van de gebiedsvisie verduurzaming voor Het Grootslag aan (toenmalig) gedeputeerde Ilse Zaal.

Overhandiging gebiedsvisie Energie Het Grootslag

 

Gebiedsvisie Alton

Voor het Alton-gebied - de oudste van de drie glasconcentratiegebieden - werd eind 2020 een gebiedsvisie gepresenteerd. Hier zijn inmiddels ook afspraken gemaakt. De betrokken ondernemers – verenigd in Ondernemersvereniging OVAL – hebben samen met provincie Noord-Holland, gemeente Dijk en Waard, HVC, Rabobank Alkmaar e.o. en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord nadere afspraken gemaakt hoe zij het glastuinbouwgebied in Heerhugowaard toekomstbestendig en duurzaam willen maken. In het uitvoeringsprogramma zijn de maatregelen, de planning, rollen en verantwoordelijkheden vastgelegd.

Lees hier het nieuwsbericht 'Glastuinbouwbedrijven Alton zetten volgende stap op weg naar verduurzaming'.

Partners en financiering

Greenport Noord-Holland Noord werkt voor dit project nauw samen met onder andere Glastuinbouw Nederland, ECW Energy, Ennatuurlijk Aardwarmte, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Provincie Noord-Holland en de gemeenten Hollands Kroon, Medemblik en Dijk en Waard.

De pdf-versies van de Gebiedsvisie Energie voor Agriport, Het Grootslag en Alton kunt u hieronder downloaden.

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Overhandiging gebiedsvisie glastuinbouwcluster Agriport

Ook het glastuinbouwcluster Agriport A7 heeft nu zijn eigen gebiedsvisie Energie. Wethouder Robert...

Glastuinbouwbedrijven Alton zetten volgende stap op weg naar verduurzaming

Het uitvoeringsprogramma bevat maatregelen, planning, rollen en verantwoordelijkheden.

Factsheet over toekomstige rol glastuinbouw in elektriciteitssysteem

De glastuinbouw kan een essentiële rol blijven spelen in het elektriciteitssysteem, mits ze blijft...

Green Deal ‘CO2 voorziening glastuinbouw in Noord-Holland’

Deze Green Deal draagt bij aan het bereiken van de nationale doelstellingen voor energiebesparing en CO2 emissiereductie. Het versterkt de internationale concurrentiepositie van de glastuinbouw en beantwoordt tegelijkertijd aan de EU-oproep om haast te maken met klimaatmaatregelen voor de land- en tuinbouwbedrijven. 

Een aantal ontwikkelingen:


Ook Greenport Aalsmeer en Greenport Westholland werken in deze Green Deal aan projecten. 

Meer informatie

Image

Jeroen Larrivee

Greenport NHN & Greenport Aalsmeer
Coördinator verduurzaming glastuinbouw