Zoetwaterboeren

Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de volle breedte: van wateraanbod, -opslag, -vraag, -gift tot waterkwaliteit. 

Het project Zoetwaterboeren zet in op het ontwikkelen, onderzoeken en demonstreren van een duurzaam watersysteem in de volle breedte: van wateraanbod, -opslag, -vraag, -gift tot waterkwaliteit. Hiervoor worden tools ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor het schaalniveau van het individuele bedrijf. Het project geeft agrariërs oplossingen en handvatten om als watermanager zijn bedrijf te runnen en flexibel in te spelen op (sterk) wisselende omstandigheden.

Agrarisch ondernemers krijgen o.a. informatie en demonstraties aangereikt over de volgende onderwerpen:

  • Hoe om te gaan met overschotten aan water tijdens piekbuien die in toenemende mate optreden.
  • Hoe om te gaan met tekorten aan water in droge perioden en de daarbij optredende verdroging en verzilting
  • Hoe te zorgen voor de borging van de kwaliteit van het oppervlaktewater en het voldoen aan de eisen die maatschappij en wet hierbij stellen. Zoals het streven naar bijna 0-emissie in het uitvoeringsplan gewasbescherming.
  • Hoe vorm te geven aan de uitdaging om water zo te kunnen managen dat de kwaliteit en kwantiteit van de oogst geborgd blijft, op een economisch rendabele wijze.

Een meer uitgebreide beschrijving van het project is te vinden in de flyer Zoetwaterboeren, die je hieronder kunt downloaden.

Downloads

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

[VIDEO] Negentig bodemmonsters maken in één dag

Voor het project Zoetwaterboeren hebben medewerkers van Vertify deze week bodemmonsters genomen op...

[VIDEO] Rooien van aardappelen en lof voor vaststellen nutriëntopname

Voor het Agronomie-onderzoek in Zoetwaterboeren zijn op de percelen bij Hoeve Lotmeer onlangs de...

Subsidie voor aanleg peilgestuurde drainage en stuwen

Agrarisch ondernemers in Noord-Holland kunnen 40% subsidie krijgen van Landbouwportaal Noord-...
zoetwaterboeren

Onderzoek

Voor dit project wordt het akkerbouwbedrijf van Klaas Schenk (Hoeve Lotmeer) uit de Oostpolder in Anna Paulowna voor een deel ingericht als onderzoeks- en expertisecentrum voor agrarisch waterbeheer (Proeftuin). Samen met o.a. Pieter Vlaar (Vertify) en Jan Broos (Broos Water) werkt hij in het project Zoetwaterboeren aan een waterrobuust en klimaatbestendig landbouwsysteem. Zo past hij druppelirrigatie toe in de pootgoedteelt en heeft hij met een eigen wateropslag van zo’n 1000 kuub de beschikking over ‘eigen’ zoetwater.

Partners en financiering

Het project is op 1 januari 2022 gestart, met financiering vanuit o.a. BO Akkerbouw, LTO Innovatiefonds, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa), Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Hollands Kroon en het TKI Agri & Food. Partners in het project zijn onder andere Hoeve Lotmeer, Greenport NHN, Vertify, Agrifirm, WUR, Clusius, Deltares, Jimmink Kolhorn en Pipelife.

De speciale website van dit project vind je hier.

Meer informatie

Image
Jan Broos

Jan Broos

Broos Water
directeur/senior adviseur