Smart Farming Noord-Holland Noord

Smart Farming NHN (SF NHN) is een data- en kennisplatform. We zetten in op (versnelde) ontwikkeling en toepassing van hightech- en dataoplossingen in de agrarische sector in Noord-Holland Noord.

Data- en kennisplatform

Met Smart Farming NHN (SF NHN) bundelen we onze krachten in een data- en kennisplatform: een partnerschap van ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en overheid. We zetten in op (versnelde) ontwikkeling en toepassing van hightech- en dataoplossingen in de agrarische sector in Noord-Holland Noord. Hierbij worden techniek en data ingezet voor de optimalisatie van bedrijfsresultaten, productkwaliteit én optimalisatie van het gebruik van bodem, water en energie. Kortom: een grote sprong voorwaarts richting smart farming 2030.

Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor vroege detectie van ziekte, toepassen van precisietechnieken voor bemesting, opsporing, voer, teelt en oogstopbrengst en alle toekomstige mogelijkheden die bijdragen aan het realiseren van deze doelen.

For English version please click here.

 

Onderdeel van:

Nieuws over dit project

Minisymposium Smart Farming Lectoraat Robotica

Tijdens het tweede Smart Farming Minisymposium werden resultaten gedeeld uit de Smart Farming...

Noord-Holland Noord proeftuin voor datagedreven landbouw

Datatechnologie vormt de sleutel naar toekomstbestendige landbouw en NHN loopt hierin voorop....
Bijeenkomst Smart Farming Peren

Ongedierte bestrijden met drone opnames

Studenten, onderzoekers, docenten en vertegenwoordigers uit het werkveld kwamen op woensdag 9...

Uitvoeringagenda Smart Farming NHN

Er wordt verbinding gezocht met technologische en data ontwikkelingen, projecten en programma’s voor het opstellen van de Uitvoeringagenda Smart Farming NHN . Als u belangstelling heeft om deel te nemen, onderzoeksvragen heeft op andere wijze geïnteresseerd bent in dit project, kunt u contact opnemen met de projectleider Gerben van Lenthe via g.vanlenthe@greenportnhn.nl

Evergreen Greenport NHN

Smart Farming Deal NHN

Van precisie landbouw naar smart farming in NHN. In de SmartFarmingDeal NHN (november 2019) verbinden partners zich aan het stimuleren van de ontwikkeling en toepassing van hightech en data voor de agribusiness in Noord-Holland Noord.

Smart Farming Drones & Data

Drones zijn onlosmakelijk verbonden met de toekomst van de agrarische sector en data zijn daarbij onmisbaar voor bedrijfsvoering in de agrarische sector. Een onafhankelijk data- en kennisplatform voor drones en data kan bijdragen aan het versnellen van invoering en verbeteren van drone- en datatechnieken in agrarische bedrijfsvoering in de kop van Noord-Holland. 

Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen

Al komen ze ogenschijnlijk uit dezelfde koude grond, alle pootaardappelen zijn verschillend. Hoe krijg je als teler nu de allerbeste pootaardappelen van het land? Dat is een vraag waarop een nieuw POP-3-project Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen het antwoord gaat zoeken.

Evergreen Greenport NHN

Machine Deep Learning in plantententeelt

In het Ideal Research Greenhouse Lab hebben studenten van Hogeschool Inholland gewerkt aan het meten en visualiseren van de sapstroom in planten en het voorspellen van de groei van de kopdikte van planten met behulp van Machine Deep Learning. Doel van dit project is het realiseren van een plantbeheersmodel in lijn met “Het Nieuwe Telen” welke zichzelf constant en continu optimaliseert. De input van natuurlijke grondstoffen, benodigd voor plantactiviteit, wordt geminimaliseerd terwijl de plant een maximale opbrengst geeft.

Real Management in de Bollen

Een gezamenlijke ontwikkeling van een innovatieve integrale data-science applicatie voor een vraaggestuurde, klantgerichte, rendabele, duurzame en toekomstvaste bedrijfsvoering van bollentelers en -broeiers. Dit project is mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland en ELFPO.

Smart Farming Broccoli

De grootste uitdaging voor broccolitelers is het vinden van (tijdelijk) personeel voor onder meer de oogst. Dit werk is zwaar en belastend en mensen hiervoor zijn op de (inter)nationale markt steeds moeilijker te vinden. Precisietechnologie en data worden gezien als oplossingen, maar de telers hebben behoefte aan praktijkkennis en ervaring en een toetsing op economische haalbaarheid van deze oplossingen.

Smart Farming Peren

Om stappen te zetten naar toepassing van data en precisietechnologie in het bedrijf hebben perentelers behoefte aan kennis en ervaring met het gebruik hiervan in de praktijk. Naast de kennis en ervaring met het gebruik van data en techniek, is de economische haalbaarheid voor de telers van groot belang.
 

NHN tractor

Groen Kennisnet - dossier Smart Farming

Smart Farming, precisielandbouw en bedrijfsondersteunende systemen, is een razend snel groeiend terrein waar techniek, data en kennis bij elkaar komen om nieuwe diensten mogelijk te maken. In dit dossier vind je informatie over de mogelijkheden Akkerweb en acht Smart Farming applicaties die door het onderwijs kunnen worden gebruikt (mbo en hbo).

Groen Kennisnet - dossier Sensortechnologie in de melkveehouderij

De moderne veehouderij bestaat uit grote bedrijven die steeds verder geautomatiseerd worden. Via allerlei technologieën en sensoren komt een grote hoeveelheid data beschikbaar voor de melkveehouder. De bedoeling van deze technologieën is om de veehouder te ondersteunen in zijn management.

NHN gebied

Groen Kennisnet - Wiki precisielandbouw

In de wiki Preceisielandbouw staan meerdere onderdelen centraal namelijk akkerbouw & vollegrondsgroenteteelt, varkenshouderij & melkveehouderij.

Nationale proeftuin precisielandbouw

Precisietechnieken blijken op agrarische bedrijven minder praktijkrijp dan waarmee ze in de markt zijn gezet. Van plug and play is veelal geen sprake. Het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw helpt boeren en tuinders verder met het toepassen van deze technieken. Wageningse experts helpen 26 deelnemers om op hun bedrijf concreet aan de slag te gaan met toepassingen van precisielandbouw.

Europees S3 platform High Tech Farming

Smart Farming NHN zorgt voor een stevige basis voor Greenport Noord-Holland Noord als partner in Europees S3 platform High Tech Farming. Het doel is om High Tech landbouw in een stroomversnelling te brengen in Noord-Holland Noord zodat het bijdraagt aan een beter ondernemersklimaat. 

SmartAgriHubs

SmartAgriHubs is een EU-project en brengt een consortium van meer dan 164 partners in de Europese agri & foodsector samen. Het project heeft als doel de digitalisering van de Europese landbouw te realiseren door een landbouwinnovatie-ecosysteem te bevorderen dat gericht is op uitmuntendheid, duurzaamheid en succes.

SMARAGD

De ambitie van SMARAGD is het vormgeven van een nieuw landbouwconcept voor de teelt van hoogsalderende akkerbouw- en vollegrondsgroente gewassen waarin zware grootschalige mechanisatie vervangen wordt door lichte, autonome, innovatieve technologieën. Het gaat om een systeemontwerp waarin alle bewerkingen (grondbewerking, zaaien/planten, gewasverzorging, oogst) in een teelt worden afgedekt.

Noord-Holland Noord

De regio Noord-Holland Noord kent een bloeiende agribusiness met bedrijven en ondernemers die lokaal, regionaal, nationaal, Europees en mondiaal werken. Een sector die continu in beweging en ontwikkeling is en een sector die voortdurend werkt aan verbetering en innovatie. GreenPort NHN en haar partners werken binnen uiteenlopende projecten al lange tijd aan het vergroten en delen van kennis en innovatie in de agribusiness. Met onderstaande overwegingen als basis willen we met Smart Farming NHN een grote sprong voorwaarts maken in hightech- en datatoepassingen om te zorgen voor een gezonde toekomst van de agribusiness

Co-financiering

Dit onderzoek wordt (mede)gefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Partners Smart Farming Noord-Holland Noord

Meer informatie

Image

Gerben van Lenthe

LTO Noord
Coördinator Kennis & Innovatie + Water & Bodem